תקנון ותנאי שימוש

 • כללי

ברוכים הבאים לאתר "פיינדר" www.finder.co.il של חברת אי.4.בי פיתוח תוכנה בע"מ המפעילה את האתר (להלן: "האתר" ו/או "החברה"). 

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן וכן למדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "תנאי השימוש").

תנאי השימוש מחייבים אותך וכל אדם הגולש באתר, בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו, וכן כל משתמש באתר ו/או משתמש במידע הקיים באתר ו/או במידע שהשיג באמצעות האתר, ולרבות עסקים הרשומים באתר (להלן: "המשתמש").

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בינך לבין החברה ומהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בינך לבין החברה.

הנך מאשר שעצם השימוש באתר על-ידך מהווה קיבול מצדך של תנאי השימוש, והסכמתך לאמור בהם.

במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצד המשתמש כלפי האתר ו/או מכל סיבה אחרת שלדעת האתר מצדיקה זאת, מוקנית לאתר הזכות לחסום את גישתך לאתר בכל עת וללא כל הסבר, וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

 • אחריות
 1. כל אדם מורשה להשתמש באתר ובלבד שהדבר ייעשה לשימוש פרטי ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין. החברה אוסרת לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ובתכניו.
 2. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה בלבד, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו וכן להסיר ו/או לשנות מידע, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.
 3. אין להשתמש באתר לצורך פרסום תכנים ו/או דעות שהם מעליבים, מאיימים, טורדניים, מוציאם לשון הרע, פוגעים בפרטיות או בלתי חוקיים.
 4. אין לפגוע, בכל אופן שהוא, בחברה ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשים האחרים ו/או במפרסמים באתר ואין לבצע שינויים כלשהם באתר ובתכנים בו.
 5. החברה רשאית לשלוח למשתמש, מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני (אי-מייל) מידע בדבר שירותים שמספק האתר. המשתמש רשאי, בכל עת שיחפוץ בכך, להורות לחברה לחדול ממשלוח מידע כאמור.
 6. האתר אינו משמש כאתר מכירות והחברה ו/או מי מטעמה לא ייחשבו כמוכרים.
 7. החנויות ו/או אתרי האינטרנט המוצגים באתר ו/או אשר אליהם הופנה המשתמש באמצעות הסקירות והמאמרים אינם בבעלות החברה ו/או האתר, אינם מופעלים על ידם ונמצאים באחריותם הבלעדית של בעלי חנויות ו/או אתרים אלה ו/או מפעיליהם.
 8. המידע והפרסומות באתר מאפשרים הפניה לאתרי אינטרנט נוספים. החברה אינה אחראית בשום אופן לתוכן המידע המוצג באתרים אלה וכל שימוש בהם יעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 9. החברה לא תהא אחראית לכל התקשרות ו/או פעולה שבין המשתמש לבין המוכר אף אם זו נוצרה לאחר שימוש בקישור ו/או הפנייה באתר, וכן לא תהא אחראית לתוצאות אותה התקשרות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לטיב המוצר ו/או לאיכותו ו/או להתאמתו לצרכי המשתמש ו/או לאספקתו ולכל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאלה.
 10. סקירות המוצרים שבאתר, נערכו תוך שימוש במומחיות, בתום לב, תוך שהם מסתמכים, בין היתר, על מידע שנמסר ו/או פורסם על ידי מוכר או צד שלישי אחר, בין באתרי אינטרנט שבבעלות ו/או בהפעלת המוכר או צד שלישי אחר ובין בדפי מידע המצורפים על ידי מוכר למוצר ו/או לשירות ומבלי שתהא לחברה האפשרות האובייקטיבית לבדוק את מהימנות המידע.
 11. האתר והתכנים בו מוצעים למשתמש כמות שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם, והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמת האתר ו/או תכניו לצרכי המשתמש או למטרותיו. על המשתמש, לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים והתאמתם למשתמש.
 12. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת שהתכנים באתר, לרבות הסקירות, יהיו נכונים ומדוייקים ככל האפשר, אולם למרות זאת ייתכנו ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות. החברה לא תהא אחראית לשלמות התכנים, לנכונותם, לדיוקם, לזמינותם, לתוכנם, לליקויים בדרכי העברתם למשתמש, ולהתאמתם למשתמש ולכל אובדן, הפסד או נזק שייגרמו למשתמש או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש בהם או להסתמכות עליהם.
 13. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באתר ובתכניו ו/או בהסתמכותו עליהם והשימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 14. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתכנים באתר, לרבות במידע ו/או בסקירות מוצרים, ו/או ההסתמכות עליהם וזאת מכל סיבה שהיא.
 15. בהצגתן של סקירות המוצרים והמידע המופיעים באתר אין משום המלצה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של מוכר כלשהו ו/או לשירות ו/או מוצר המוצע על ידו.
 16. המחירים המופיעים באתר, לצד המוצרים השונים, משקפים מחיר ממוצע ואינם מהווים בהכרח את המחיר הזול ביותר לאותו מוצר. מומלץ למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולערוך, בטרם רכישה, "סקר שוק" על-מנת לאתר מחיר זול וספק אמין למוצר.
 17. החברה אינה מתחייבת לספק למשתמש את רשימת כל דגמי המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים למשתמש וכמו כן אינה מתחייבת לספק לו את רשימת כל החנויות ו/או האתרים המוכרים את המוצרים ו/או השירותים.
 18. החברה אינה מתחייבת כי לא יחולו - מפעם לפעם - תקלות ו/או הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות - במתן שירותי האתר, בתכנים ובקישורים המופיעים בו, בין שמקורם בכשל בחברה ו/או מי מטעמה ובין בצד שלישי כלשהו.
 19. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש. החברה אינה מתחייבת כי כל קישור המופיע באתר יהיה רלוונטי למשתמש הפרטני וכי כל קישור יהיה תקין.
 20. יתכן שהפעלת קישור שנכלל באתר תוליך את המשתמש לאתר אחר אשר את תכניו ימצא המשתמש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי אמינים, בלתי חוקיים או שאינם תואמים את צרכיו. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים אלה.
 21. האתר כולל מידע, תכנים ופרסומים שמקורם בגורמים שונים (להלן: "התוכן"). מקור התוכן יכול להיות מהאתר עצמו, מקורות צד ג' בארץ ובעולם, או מגורמים אחרים שמעבירים מידע לאתר באופן ישיר. המידע והתוכן הכלולים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם. האתר אינו מתחייב כי התוכן הינו מדויק או עדכני, ולא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנכונות התוכן ו/או לדיוקו ו/או לליקויים ו/או לטעויות מכל סוג שהוא בתוכן, לרבות כזה שמקורו באתר.
 22. השימוש באתר ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה מצד האתר.
 23. האתר אינו מתחייב לפעול באופן סדיר וללא הפסקות או הפרעות כלשהם, תהא הסיבה להן אשר תהא, ו/או להיות חסין מפני גישה בלתי חוקית. בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני או בלתי ממוני ולרבות נזקי תוכנה או חומרה שייגרם למשתמש עקב השימוש באתר ו/או בתוכן ו/או תקלות באתר, ובכלל זה נזקי וירוסים או אפליקציות מכל סוג שהוא שייפגעו במחשב או בכל רכוש אחר של המשתמש.
 24. החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן שירותים וייתכנו שירותים ומוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. המחירים המופיעים בשירות הצגת המחירים הינם המחירים אשר נמסרו לחברה על ידי בית העסק או נותן השירות ולחברה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למחירים אלו ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.
 25. החברה לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המחירים המופיעים בהצגת המחירים לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן השירות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג במחירים המומלצים.
 • עריכת שינויים באתר
 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את התוכן, כולו או מקצתו, מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור בו, לרבות את זמינות השירותים והתוכן המצויים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא כל צורך להודיע לך על כך מראש.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך לפי ראות עיניו, כל תוכן, כולו ו/או חלקו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. הנך מאשר כי לא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו.
 • העלאת תוכן לאתר
 1. אם וככל שתעלה לאתר מידע או תוכן מכל סוג, לרבות תגובות ו/או המלצות ו/או תמונות ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר, הנך מתחייב שלא להעלות תוכן העלול להפר התחייבות כלשהי ו/או להפר זכות כלשהי ו/או לאיים ו/או להוציא דיבה ו/או להפר זכות יוצרים או קניין רוחני אחר ו/או לפגוע בפרטיות של אדם ו/או להיות בלתי חוקי באופן כלשהו, ולרבות: תוכן בעל אופי גזעני או מפלה; תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או לפגוע באדם כלשהו בגין מוצאו, מינו, אמונתו, דתו או מראהו ;כל תוכן המתייחס לאנשים פרטיים מבלי שנתנו הסכמתם לכך; תוכן מטעה או שאינו אמת; תוכן המכוון לסחוט בית עסק במטרה לקבל פיצוי או טובת הנאה אחרת המשתמש מתחייב שלא להונות ו/או להטעות את האתר בתגובות ו/או בהמלצות שהוא שולח ו/או מעלה לאתר, ובכלל זה מתחייב שלא לשלוח ו/או להעלות תגובות ו/או המלצות שאינן מתארות חוויות אישיות שלו וכן שלא לשלוח ו/או להעלות תגובה ו/או המלצה יותר מפעם אחת (ולרבות תוך שינוי נוסח).
 2. המשתמש מאשר כי הינו האחראי המלא והבלעדי לכל תוכן שיפרסם באתר ויישא בעצמו ולבדו לכל תוכן מפר שיפרסם.
 3. למשתמש ידוע כי לאתר שמורה הזכות המלאה והמוחלטת לערוך תיקונים ו/או שינויים כלשהם בתוכן שהמשתמש יעלה ו/או ישלח אל האתר ו/או שברצונו להעלות לאתר, ובכלל זה להחליט שלא לאפשר העלאת תוכן כלשהו ו/או להסיר תוכן שהועלה, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 4. האתר יהיה רשאי לדרוש ממשתמש המבקש לפרסם המלצה אודות מוצר מידע נוסף, כתנאי לפרסום תגובה של המשתמש אודות המוצר, וזאת על-פי שיקול דעת האתר. בין היתר, יהיה האתר זכאי לדרוש את שמו המלא של המשתמש, מספר טלפון ואסמכתא שרכש את המוצר וכל פרט או נתון אחר. מסירת מידע נוסף כאמור אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת מידע זה, לא יפרסם האתר את התגובה (זאת מבלי לגרוע מזכות האתר שלא לפרסם את התגובה גם מבלי לבקש מידע נוסף כלשהו).
 5. המשתמש מתחייב לפצות את האתר בגין כל נזק, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות, שיגרמו לאתר בגין טענות של צד שלישי בקשר לתוכן שהמשתמש מעלה לאתר.
 • קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות ומחירים מומלצים
 1. גולשי האתר, יכולים לפנות אל חנויות לרכישת המוצרים המפורסמים באתר. ככל שתתבצע עסקה בין המשתמש לבין עסק כאמור, האתר לא יהיה אחראי לעסקה זו ואינו צד לה ו/או לכל עניין הקשור לקשר שבין המשתמש לבין העסק כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות באתר כמי שממליץ או מעודד רכישת מוצרים מהחנויות שמופיעות בו.
 2. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי כלשהו. אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש בהם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל טענה אחרת מצד המשתמש בקשר לאתרי צד שלישי שהקישורים אליהם מצויים באתר.
 3. האתר יהיה רשאי לכלול באתר פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא, וזאת במועדים ובהיקף שייראה לו מתאים ונכון על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, האתר יהיה רשאי להתיר לצדדים שלישיים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי כאמור, וזאת בתנאים שהאתר ימצא לנכון, ולרבות פרסומות הכוללות קישור אל אתר של צד שלישי. אין לראות בפרסומות המופיעות באתר כאמור (אם וככל) המלצה או עידוד לרכוש מוצר ו/או שירות כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לרכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות הפרסומות כאמור ו/או לכל עניין הקשור לביקור של המשתמש באתר של צד שלישי כלשהו כאמור.
 4. האתר אינו צד לשום עסקה בין המשתמש לבין מי מהמפרסמים באתר.
 5. האתר רשאי להציג, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מחירים של מוצרים ושירותים כפי שהתקבלו מבתי העסק המציעים אותם, כפי שנקבעו על ידם (להלן: "המחירים המופיעים באתר"). המחירים המופיעים באתר מהווים אמת מידה בלבד ואין להסתמך עליהם או לראות בהם הצעה לרכישת מוצר או שירות. האתר אינו אחראי לנכונות המחירים מופיעים באתר, לדיוקם ו/או להיותם משקפים את מחירי השוק ו/או משתלמים ו/או זולים יותר ביחס למוצרים או שירותים דומים. האתר לא יהיה אחראי לפערים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים כלשהם בין המחירים המופיעים באתר לבין המחירים שיידרשו ו/או ייגבו מהמשתמש בפועל, ובשום מקרה לא יהיה האתר אחראי לנזק ו/או חיסרון כיס שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בגין רכישת מוצר ו/או שירות בהסתמך על המחירים המופיעים באתר.
 6. לעיתים הקישורים לחנויות המפורסמות באתר מובילות לעמודים לא נכונים, מוצרים שאינם במלאי או לדגמים שאינם בדיוק הדגמים שפורסמו באתר – לאתר אין אחריות ואפשרות לשלוט בתוכן שמוצג בקישורים אלו והגולש מחוייב לבדוק מול אותם חנויות את התנאים המלאים לרכישת המוצרים.
 • קניין רוחני וזכויות יוצרים
 1. כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, כולו ו/או חלקו, בעיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגואים ובסימני המסחר ובכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר.
 2. על המשתמש חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם וככל שהמשתמש יעלה לאתר תוכן שהמשתמש הינו הבעלים של זכויות היוצרים בו, הרי שהעלאת התוכן לאתר, כמוהו כמתן הסכמה מצד המשתמש להעברת כל זכויות היוצרים בתוכן לבעלות האתר, וכן כמוהו כמתן זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום לאתר ו/או למי מטעמו, לעשות שימוש חופשי בתוכן זה ומבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 4. אין באמור לעיל כדי לגבש התחייבות מצד האתר לאפשר לך להעלות תוכן כלשהו.
 • שינויים בתנאי השימוש
 1. האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ולרבות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי בתנאי השימוש כאמור, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר.
 • מדיניות הפרטיות של האתר
 1. המשתמש מסכים כי האתר יהיה זכאי לאסוף ולשמור מידע אודות כל משתמש באתר לרבות דפוסי השימוש שלו לשם שיפור האתר והשירות הניתן בו בכל היבט שהאתר יימצא לנכון. איסוף המידע ייעשה על-פי בחירת האתר בעזרת "עוגיות" (cookies) ו/או באמצעות איסוף של הקלקות (Hits) ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, אם וככל שיבחר האתר להשתמש בו. מידע זה כולל נתונים שעניינם סוג הדפדפן של המשתמש, כתובת ה-IPשלו, ה-URL המבוקש, מיקומו הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, איזה תכנים חיפש, דפי העסק שבהם עיין, המידע והתוכן שבהם עיין, מאיזה אתרים הגיע לאתר ולאיזה אתרים גלש מהאתר, על איזה קישורים לחץ, טפסים ששלח אל עסקים הרשומים באתר ולרבות תוכן הטפסים ועוד.
 2. האתר יהיה רשאי למסור את פרטי המשתמש שנתן את הסכמתו לכך לעסקים אחרים מהסוג שאליהם פנה המשתמש באמצעות האתר, ולמסור להם את פרטי המשתמש על מנת יוכלו לפנות אל המשתמש ולהציע לו מוצרים ו/או שירותים מהסוג שמציע העסק שאליו פנה המשתמש.
 3. הנתונים שהמשתמש מוסר לאתר בעת רישומו לאתר ו/או הנתונים שהמשתמש מוסר לאתר על-פי דרישת האתר ו/או הנתונים הנאספים על המשתמש בעת השימוש שהוא עושה באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר, והאתר יהיה רשאי להשתמש בהם על-פי צרכיו ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה להעבירו לצדדים שלישיים אך מבלי שיהיה במידע המועבר לאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המשתמש (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל), ולמעט במקרים שבהם הסכים המשתמש להעברת פרטיו כאמור לחנויות מהסוג שאליהם פנה באמצעות האתר.
 4. האתר רשאי לשלוח למשתמש אשר נתן הסכמתו לכך ו/או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות הקשורות באתר. אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, הוא יכול להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.
 5. האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית ונוקט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע ומניעת חדירות בלתי מורשות. ואולם, האתר אינו יכול לאבטח את האתר באופן מושלם מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר. המשתמש מתחייב שלא להעלות כלפי האתר ו/או מי מטעמו כל טענה בגין שימוש בלתי מורשה במידע המצוי אודותיו באתר.
 • דין חל וסמכות שיפוט
 1. על השימוש באתר ותנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתנאי שימוש אלו, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.